Ülevaade Montessori pedagoogika ajaloost ja koolitustest

Ülevaade Montessori pedagoogika ajaloost ja koolitustest

Maria Montessori korraldas oma esimese rahvusvahelise koolituse Itaalias 1913. aastal ning esimese koolituskursuse Ameerikas 1915. aastal. Selleks ajaks oli info uuest edukast meetodist levinud kulutulena ja õpetajad üle maailma osalesid tema poolt läbiviidud koolituskursustel. Montessori-koole hakkas tekkima üle terve maailma.


1924 a. kohtus Montessori Itaalias võimule tulnud Mussoliniga. Montessori pedagoogika sai Itaalia valitsuse ametliku tunnustuse ning plaani võeti Montessori-koolide laialdane loomine riiklikul tasemel. Montessori eesmärgiks oli luua oma meetodi uurimis- ja arenduskeskus. Sel ajal elas Montessori Hispaanias, kuhu oligi juba loodud Seminari-Laboratori de Pedagogi.

1929 a. asutas Maria Montessori koos oma poja Marioga ühingu Association Montessori Internationale (AMI), et oma elutöö autentsust ja kvaliteeti kaitsta ning hoolitseda selle eest, et ka peale tema surma meetod edasi elaks. AMI peakorter asus aastani 1935 Berliinis, seejärel liikus Amsterdami, kus asub tänaseni.
Euroopas tõusis järjest tugevamalt esile fašism. Mussolini plaanis ka Montessori õppeprogrammi ühendada fašistlike põhimõtete õpetamisega, Montessori aga keeldus kategooriliselt sellest, et tema nime ja õppeprogrammi selliste eesmärkide saavutamiseks ära kasutatakse.

Aastaks 1933 olid Hitleri Saksamaal kõik Montessori-koolid suletud. Berliinis põletati tuleriidal M. Montessori raamatud ning selle kohal ka tema kuju. Mussolini järgis Hitleri eeskuju ning ühe päeva jooksul suleti kõik koolid Itaalias. Hispaanias puhkenud kodusõja tõttu põgenes Montessori koos poja Marioga Inglismaale ja sealt hiljem edasi Hollandisse. Sõja ajal elas Montessori Indias eksiilis ning pidas seal koolituskursusi. Sel perioodil sai rahukasvatus oluliseks osaks Montessori pedagoogikast.

 

Maria Montessori jätkas oma elutööd kuni surmani. Peale tema surma jätkas Montessori pedagoogika edendamist Mario Montessori ja hiljem omakorda tema lapsed. Mario tütar Renilde Montessori töötas kuni aastani 2000 AMI peasekretärina, seejärel kuni aastani 2005 ühingu direktorina. Hetkel on Association Montessori Internationale direktoriks Philip O’Brien.

Montessori-koole tegutseb 110 riigis, kokku üle 22 000. Ainus manner, kus Montessori-koole pole, on Antarktis.

AMI-l on ainulaadne roll Montessori pedagoogika pärandi hoidja ja säilitajana. AMI vastutusel on nii Montessori pedagoogika teooriapoole kui ka praktilise töö esile toomine, selgitamine ja edendamine. AMI eesmärgiks on säilitada Maria Montessori poolt loodud pedagoogika terviklikkus ja tema nägemus sellest, kuidas seda õppemeetodit kasutada. AMI poolt kinnitatud pedagoogilised standardid tagavad selle, et nende poolt tunnustatud koolide õppeprogrammid ja nende sisu on kooskõlas AMI koolituse sisuga kõikjal maailmas. AMI teadusliku pedagoogika rühm (The Scientific Pedagogy Group) teeb pidevat uurimistööd ning võtab arvesse ajakohaseid uuringutulemusi lapse arengu, hariduse ja neuroteaduse teemadel, tagamaks, et AMI koolitused vastavad oma rakendatavuselt kõrgeimatele standarditele.

AMI koolituskursus (näiteks vanusegrupile 3-6) tähendab ühe akadeemilise aasta jagu kontaktõpetust. Lisaks korraldatakse ka AMI Teadusliku Pedagoogika rühma poolt paika pandud ülesehitusega moodulõppe kursusi. Kursused koosnevad Montessori pedagoogika teooriat, lapse arengut ja õppevahendite esitlustega seotud infot käsitlevatest loengutest, seminaridest ja vahendite esitlustest. Iga koolituskursus hõlmab endas ka olulisel määral lapsevaatluspraktikat, vahendite kasutamise harjutamist kontaktõppe käigus, vahendite valmistamist ning juhendatud praktikat lasteasutuses. Iga õpilane valmistab kursuse käigus isiklikud albumid, mis kirjeldavad valdkondade kaupa iga vahendi eesmärki, kasutamist ja esitlust. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse esseesid. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõudmised, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.

Kogu koolituskursuse sisu ja eesmärgi võtab kokku Montessori poolt öeldu: õpetaja peab andma oma õppetunni, istutama seemne ja seejärel kaduma; last jälgides ja oodates. Koolituskursus annab selleks teadmised ja oskused.

"The vision of the teacher should be at once precise like that of the scientist, and spiritual like that of the saint. The preparation for science and the preparation for sanctity should form a new soul, for the attitude of the teacher should be at once positive, scientific and spiritual.
Positive and scientific, because she has an exact task to perform, and it is necessary that she should put herself into immediate relation with the truth by means of rigorous observation...
Spiritual, because it is to man that his powers of observation are to be applied, and because the characteristics of the creature who is to be his particular subject of observation are spiritual."
Maria Montessori, The Advanced Montessori Method - I

Montessori oli selles osas väga resoluutne, et ainult tema enda poolt korraldatud kursustelt sai diplomi ja pädevuse meetodit kasutada.

1919 a. toimus Londonis koolituskursus, mille maht muutus sealt edasi standardiks. Kursus koosnes 50 tunnist loengutest, 50 tunnist õppetööst vahenditega ning 15 tunnist lapsevaatlusest klassiruumis.

Praeguse aja AMI koolituse mahust tundidena saab ülevaate Praha instituudi (Montessori Insitute Prague) 3-6 vanusegrupi kursuseinfost:

 

Ülikoolide juures täiendõppena korraldatud koolitustel on õppemaht antud ka Euroopa ainepunktisüsteemis, näiteks koolitus, millel mina osalesin, oli mahuga 68 EAP. Üks ainepunkt vastab 26-le tunnile õpilase tööle.

AMI Montessori õpetaja diplomi kursused on jagatud arengutasemete järgi ja annavad valmiduse töötada just selles vanuses lastega.

AMI Diploma Assistants to Infancy (0-3)
AMI Diploma Children’s House/Casa dei Bambini (3-6)
AMI Diploma Elementary (6-12)
The NAMTA/AMI  Montessori Orientation to Adolescent Studies (ages 12-18)

AMI õpetajakoolitust tutvustav video:

Lisaks korraldab AMI assistendikoolitusi, mis on lühikesed ülevaatlikud kursused Montessori pedagoogika põhimõtetest. Kursuste eesmärgiks on anda osalejale teadmisi, kuidas õpetaja abi võib oma tegevustega Montessori rühmas/klassis õpetaja tööd ja rühma tasakaalu toetada.

Assistendikursused on kestuselt alla kahe nädala ning koosnevad 60 tunnist teooriaõppest ja 9 tunnist lapsevaatluspraktikast. Kursused jagunevad sarnaselt õpetajakoolitusega arenguetappide järgi:
AMI Classroom Assistants Certificate Assistants to Infancy (0-3)
AMI Classroom Assistants Certificate Children’s House (3-6)
AMI Classroom Assistants Certificate Elementary (6-12)

1960. aastate lõpus asutas AMI koolituse läbinud õpetaja Nancy McCormick Rambusch Ameerika Montessori Seltsi (AMS). Ta oli veendumusel, et Montessori meetodi aspekte tuleb Ameerika kultuuri jaoks sobivaks kohandada. AMS koolides järgivad õpetajad Montessori väljatöötatud meetodeid, lisades sellele väljaspoolt laiendamiseks või täiendamiseks erinevaid vahendeid ja ideid. AMS koolituse pooldajad hindavad lähenemise juures just progressiivsust ja paindlikkust. AMS on suurim Montessori organisatsioon USAs ja koolitus on tunnustatud enamikes Ameerika Ühendriikide koolides. AMI poolt akrediteeritud koolide juhatajaks selle diplomiga aga ei kvalifikatseeru.

Ameerikas ilmselt päris levinud nägemuse järgi oli Montessori oma pedagoogika ja koolituskursuste suhtes liialt paindumatu. Ning just see on põhjuseks, miks Montessori pedagoogika levimine kiire alguse järel seal paariks aastakümneks aeglustus või sootuks soiku jäi. Seejuures on aga näiteks arvestamata jäetud kahe maailmasõja aegsed mõjud ühiskonnas üldiselt.

Montessori pedagoogika toetab last eluks vajalike oskuste õppimisel. See toimib nii edukalt, sest kogu meetod põhineb lapse loomulikul arengul. Täiskasvanu oma tegevuse ja isiksusega on lüliks lapse ja keskkonna vahel. Ja see pole mitte väike vastutus kanda.

"An ordinary teacher cannot be transformed into a Montessori teacher, but must be created anew, having rid herself of pedagogical prejudices. The first step is self-preparation of the imagination, for the Montessori teacher has to visualise a child who is not yet there, materially speaking, and must have faith in the child who will reveal himself through work. The different types of deviated children do not shake the faith of this teacher, who sees a different type of child in the spiritual field, and looks confidently for this self to show when attracted by work that interests. She waits for the children to show signs of concentration."
Maria Montessori, Education for a New World

Täiskasvanu ettevalmistus lastega töötamiseks eeldab tugevat enesedistsipliini, pühendumist ja professionaalset suhtumist. Selline ettevalmistatus eeldab kogu Montessori teooria täielikku omandamist kogenud koolitajate järelvalve all. Lisaks sellele peab ka Montessori meetodisse kuuluvate õppevahendite õiget kasutamist õppima ja kontaktõppe käigus praktiseerima, sest iga vahendi igal osal on oma kindel funktsioon Montessori ettevalmistatud keskkonna osana. Neid olulisi aspekte ja detaile pole aga iseõppides või kaugõppes võimalik piisavalt sügavuti katta. Vahendite kasutamist ei ole võimalik ainult teooriatasemel õppida, selleks on vaja näha lapsi erinevaid vahendeid kasutamas, samuti ise praktikas oskusi ja kogemusi omandada.

“The teacher must not content herself with merely providing her school with an attractive environment; she must continuously think about this environment, because a large part of the result depends on it. The teacher, therefore, must:
a) keep the didactic developmental material in perfect order. If this is not the case, the children will not take an interest in it and if they do not, the material becomes useless, as the entire Montessori method is based on the spontaneous activity of the child which is aroused precisely by the interest the child takes in the material.
b) make sure that every object used by the children has a place of its own that is easily accessible to them.”
Maria Montessori, Some Words of Advice to Teachers, AMI Communications

Praeguseks on erinevaid koolitusprogramme üle terve maailma väga palju. Juba ainuüksi Ameerikas on lugematul hulgal erinevaid koolituskeskusi. Osa pakutavatest kursustest on ka täielikult netipõhised. Samuti on Euroopas erinevaid koolituste pakkujaid. Täpselt sama probleem nagu lasteaedade ehtsuse määratlemisel, on ka koolitustega. Kuna Montessori nimi ei ole registreeritud kaubamärk ning meetodit pole patenteeritud, võib põhimõtteliselt iga soovija koolitusi korraldada. Suureks riskiks siinkohal on see, et pedagoogikat sedavõrd palju tõlgendatakse, mugandatakse ja “arendatakse”, et algupärasest vähe alles jääb. Või keskendutakse koolitustel teatud elementidele, jättes teised osad tervikust tähelepanuta. Montessori pedagoogikas on aga iga element teisega nii tugevalt läbipõimunud, et neid eraldiseisvana käsitleda ja kasutada ei saa, ilma, et midagi olulist puudu ei jääks. Tänapäeval kasutatakse Montessori vahendeid kasvava trendina nii alushariduses kui koolimaailmas teatud õppimist toetavate abivahenditena, kuid sel juhul pole tegemist tervikliku Montessori-pedagoogilise lähenemisega, vaid kontekstist eraldatud üksiku elemendiga.

Kõigi nende erinevate kursuste puhul ei või koolitusel osaleja ise ega hiljem oma lapsele lastaiakohta valiv lapsevanem, kindel olla, millisel tasemel seal õpetatakse ja mida õppeprogrammid täpsemalt sisaldavad. Iga koolitaja võib oma koolitusprogrammi nimetada, nagu tahab.

Kust aga jookseb piir olemasoleva pedagoogika mugandamise, täiustamise ning arendamise vahel ja millal on originaalist kaduma läinud nii tähtsaid põhimõtteid, et see ei ole enam Montessori pedagoogika? Heal juhul on tegemist Montessori elementidega (alus)haridusega, halvemal juhul Montessori nime ärakasutamisega ärilistel eesmärkidel.

Tavapäraselt kirjutatakse Montessori õpetajaid tutvustades info omandatud hariduse kohta välja - kui see pole kergelt leitav, tasub kindlasti üle küsida, kus ja mis mahus koolitused on läbitud. Isegi AMI või AMS diplom kellegi lauasahtlis ei ole garantii, et kõik on ideaalne. Teatud rahvusvaheliselt tunnustatud programmid annavad siiski mingi kindluse, et need on usaldusväärsed ning järgivad oma töös algupäraseid Montessori õpetusi.

Koolituskursuse vajalikkusest õpetajana annab ehk aimu ka see, et kuigi Mario Montessori elas ja töötas oma ema kõrval päevast päeva, osales ta siiski 1925 Londoni koolituskursusel ning sai sealt oma diplomi.

AMI õpetajadiplom ei anna pädevust kedagi teist koolitada, selleks on eraldi mahukad koolitajakursused. Huvi korral võib vastuvõtutingimustest lugeda siit.

Ka lapsevanemad soovivad tihti pedagoogikast ja meetodist lisateadmisi omandada, et neid siis kodus rakendada. Loomulikult pole kodus õpetamiseks diplomit tarvis ning piisab täiesti, kui ise õppida, Montessori raamatuid lugeda, internetist inspiratsiooni ammutada ja näiteks mõnel kvaliteetsel netikursusel osaleda. Nende valikul tasuks aga väga tähelepanelik olla. Nagu varem märgitud, siis AMI koolitusel osalemine ei anna otseselt küll pädevust kedagi koolitada, kuid praktiseerinud asjassepühendunud õpetaja oskab väga hästi pedagoogika põhimõtteid selgitada ja ka praktilist poolt tutvustada. Internetis lapsevanematele netikoolitusi pakkuvate koolitajate seas on aga ka suur osa iseõppijaid ja asjaarmastajaid. Seega on tegemist natuke nagu telefonimänguga, kus keegi koolitab teisi teemal, millest tal ka endal tingimata terviklikku arusaama pole ning ei või kindel olla, mis sõnum lõpuks kohale jõuab. Positiivne asja juures on see, et neid koolitusi korraldatakse suuremalt jaolt ikka heast tahtest ja kogemuste jagamises pole midagi halba. Lapsevanematele suunatud netikoolituste vahel valikut tehes oleks soovitav arvesse võtta ülalpool toodud märkused ning kindlasti pöörata tähelepanu koolitaja enda koolitustaustale.

Ise õpetajana võin soojalt soovitada näiteks Amsterdamis elava ja töötava AMI koolitatud õpetaja Simone Davies'i netikursusi.