EMÜ Stipendiumifond

Eesti Montessori Ühing otsustas 2018. aasta detsembris luua Stipendiumifondi, mille raames toetada Eesti lasteaia- ja kooliõpetajate väljaõpet Montessori juhendajaks. Hetkel saab Montessori juhendajaks õppida välismaal ning õppimise teeb keeruliseks nii kõrge õppemaks kui lisanduvad lennu- ja majutuskulud. Stipendiumifondi eesmärgiks on toetada õpetajaid nende kulude osalisel katmisel, iga toetus või stipendium on personaalne ja tingimused on kooskõlastatud toetuse saajaga.

Et Stipendiumifond saaks tegutseda, otsime pidevalt uusi koostööpartnereid: häid ettevõtteid, omavalitsusi ja eraisikuid, kes on huvitatud panustama Montessori hariduse levikusse Eestis. Kui soovid meie fondi aidata, leiad kõige täpsema info lehelt Meie toetajad.

Stipendiumifondist toetuse saajad:

2019/2020 a Kairi Kondimäe (osaleb AMI 3-6 juhendaja koolitusel Soomes), fond katab koolituskulud

2019/2020 a Ruth Maria Roosi-Ott (osaleb AMI 3-6 juhendaja koolitusel Soomes), fond katab koolituskulud

2019/2020 a Meeli Verlinden (osaleb AMI 3-6 juhendaja koolitusel Soomes), fond katab osaliselt majutuskulud

2020/2021 a fond toetab AMI juhendajakoolitusel osalejaid Eliisa Silmet (AMI 0-3), Margarita Raaliste (AMI 0-3), Annika Nilson (AMI 3-6), Mai Laksberg (AMI 3-6), Annemai Mutso (AMI 3-6), Merilyn Rang (AMI 6-12), fond katab osaliselt koolitus- või reisikulud

2020/2021 a Jana Vassiljeva (AMI 3-6 juhendaja), toetus lasteaiarühma avamisel materjalide soetamiseks

Stipendiumifond saab oma toetusi jagada erinevalt, selleks on võimalikud nii koostöölepingud kui avalik konkurss stipendiumile. Avaliku konkursi korraldamisel on aluseks koolitusstipendiumi statuut.

 

EMÜ koolitusstipendiumi statuut

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Statuut sätestab MTÜ Eesti Montessori Ühingu (edaspidi EMÜ) koolitusstipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise ja maksmise korra.
1.2. Stipendiumi loomise eesmärk on tagada Association Montessori Internationale (edaspidi AMI) õpetajakoolitusega alus- ja üldhariduse õpetajate juurdekasv Eestis.
1.3. Stipendiumi suurus on vahemikus 7 000–10 000 EUR, mis makstakse välja EMÜ eelarvelistest vahenditest.
1.4. Stipendium on suunatud AMI koolituse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi lõplik suurus määratakse vastavalt valitud koolituse hinnale. EMÜ juhatus täpsustab iga konkursi puhul eraldi, millise vanuseastme koolitust stipendiumiga toetatakse.
1.5. Stipendiumi määramise aluseks on kandidaadi valmisolek töötada peale koolitust Eestis Montessori õpetajana vähemalt neli aastat kuue aasta jooksul pärast koolituse lõppemist. Olenevalt stipendiumist võib EMÜ välja pakkuda konkreetse õpetajana töötamise koha haridusasutuse, omavalitsuse või maakonna tasemel.
 
2. STIPENDIUMIKONKURSS
2.1. Stipendiumikonkurssi korraldab EMÜ.
2.2. Stipendiumikonkursi toimumise aja ja stipendiumite arvu otsustab EMÜ juhatus igal kalendriaastal eraldi, vastavalt ühingu eelarvelistele võimalustele.
2.3. Stipendiumi taotlemiseks esitab kandidaat EMÜ stipendiumikomisjonile (1) avalduse kandideerimiseks, info koolituse kohta ja kinnituse valmisolekuks töötada neli aastat Eestis Montessori õpetajana ja lihtkirjaliku kinnituse B2 taseme keeleoskuse kohta, (2) motivatsioonikirja ja (3) CV.
2.4. Stipendiumi määramisel eelistatakse kandidaate, kellel on alushariduse bakalaureuse või õpetajakoolituse magistrikraad või magistrikraad ükskõik millisel erialal.
 
3. STIPENDIUMI  MÄÄRAMINE
3.1. Stipendiaadid valib välja kuni kuueliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad EMÜ juhatuse esimees ja vähemalt kaks juhatuse liiget. Ülejäänud komisjoni liikmed määrab juhatus sooviavalduse põhjal EMÜ liikmete seast.
3.2. Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud stipendiumitaotlused ning valib lihthäälteenamuse alusel stipendiumikandidaatide seast välja stipendiaadid. Juhul kui ei ole kriteeriumile vastavaid kandidaate või selgub mõni muu takistus, on EMÜ-l õigus jätta stipendium välja andmata. 
3.3. EMÜ juhatuse esimees kinnitab stipendiumikomisjoni otsuse, mille alusel sõlmitakse stipendiaadiga stipendiumileping.
 
4. STIPENDIUMI MAKSMINE
4.1. Stipendiaadi eest tasutakse õpetajakoolituse arved kahes või enamas osas stipendiaadi poolt esitatud arvete alusel.
4.2. Enne stipendiumi järgmise osa väljamaksmist kontrollib EMÜ stipendiaadi edasijõudmist. Selleks esitab stipendiaat järgmise perioodi arve koos lühikokkuvõttega eelneval perioodil toimunud koolitustest ja arengust õpetajana. Juhul kui EMÜ juhatusel on tekkinud kahtlus isiku vastavuses stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele, on EMÜ-l õigus nõuda stipendiumi saajalt täiendavaid andmeid ja dokumente.
4.3. EMÜ juhatus keeldub koolituse teise või iga järgmise osa väljamaksmisest, kui:
        (1) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid;
        (2) isik ei vasta stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele.
4.4. EMÜ juhatus teavitab isikut stipendiumi osamakse väljamaksmisest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
4.5. Stipendiaadil on võimalik taotleda ajutist stipendiumi kasutamise või õpetajana töötamise peatamist. Selleks peab stipendiaat esitama EMÜ juhatusele avalduse koos infoga peatamise põhjusest ja kestvusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Otsuse stipendiumi kasutamise või õpetajana töötamise peatamise kohta teeb EMÜ juhatus kahe nädala jooksul peale avalduse esitamist. 
4.6. Kui stipendiaat töötab Eestis Montessori õppeasutuses õpetajana kuue aasta jooksul vähem kui neli aastat, on stipendiumi saanud isik kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt töötatud ajaga. Stipendiaat, kes ei alusta tööd Montessori õpetajana, maksab tagasi 100% stipendiumist, alla kahe aasta 75%, alla kolme aasta 50%, alla nelja aasta 25% stipendiumist.
(1) Stipendiaat on kohustatud teavitama EMÜ juhatust soovist õpetajana töötamine lõpetada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos stipendiumi tagasimaksmise graafikuga. Kui stipendiaat tagasimakse graafikut ei esita, esitab EMÜ juhatus talle ühe arve kogu stipendiaadi koolituseks tasutud summas.  
(2) Stipendiumi saanud isik ei ole kohustatud tagastama stipendiumi juhul, kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise või töö lõppemise tõttu (koondamine), samuti tööandjapoolse olulise rikkumise tõttu.